Søernes balance trues | VG3

Søernes balance trues

I en sund sø er der en balance mellem dyre-og plantelivet og de fysiske og kemiske forhold samt de gensidige påvirkninger mellem disse faktorer.

I en sund sø er der en balance mellem dyre-og plantelivet og de fysiske og kemiske forhold samt de gensidige påvirkninger mellem disse faktorer.

Denne balance kan ændres, og således kan fx øget tilførsel af næring til søen helt ændre ved søens flora (planter) og fauna (dyreliv).

Det gode kredsløb kan ændre sig ved øget tilførsel af næringsstoffer.

Det-gode-kredsløb-og-det-onde-kredsløb-i-en-sø. Kilde: Erik Jeppesen

 

Kilde: Erik Jeppesen: http://www.vand-og-jord.dk/artikler/vj409-undervandsplanter.pdf

Når tilførslen af næringsstoffer bliver for stor, skifter søerne til en tilstand med mere uklart og grumset vand, fordi undervandsplanterne ikke kan gro, når der ikke kommer lys ned til dem.

Eutrofe søer kan eksistere i to tilstande med ligevægt:

  1. Den klare tilstand med mange undervandsplanter
  2. Den uklare tilstand uden disse planter.

Dette kan udnyttes ved restaurering af søer, hvor man kan gøre en uklar sø klar igen med et mindre ”skub”. Dette skub kan bestå af:

  • Stoppe tilløbet af spildevand eller anden tilførsel af næring.
  • Plante undervandsplanter, hvis de ikke dukker op af sig selv, når tilførslen af næring ophører.
  • Opfiskning af skalle og brasen eller andre fredfisk, der lever af dyreplankton.
  • Formindske mængden af fugle omkring søen (og dermed formindske tilførslen af fuglegødning til søen).
  • Næringsfattig-næringsrig-sø

Ofte er omfanget af næringstilførslen så omfattende, at det er nødvendigt at stoppe eller formindske den inden andre indsatser sættes i værk for at ændre søen fra hypereutrof til eutrof.

Eutrof-oligotrof-dystrof-sø-trekant-med-årsager