Opgaver | VG3

Opgaver

1. Sammenlign klima:

DMI præsenterer denne model af mulige klimaforandringer i Danmark.

Se hydrotermfigurer over Danmarks klima i dag og find mindst tre forskellige steder i Verden, der har et klima, der ligger tæt på det, Danmark har udsigt til at få i år 2100.

http://www.klimadiagramme.de/pics/st_az.html

klima-fra-DMI

Kilde: https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/DKC/2014/Klimaforandringer_dmi.pdf

2. Areal af søer:

I lokalområdet

Find en sø i Jeres lokalområde. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata

Zoom ind på lokalområdet.

Vælg à ”Beskyttede områder” og herunder à ”Beskyttede naturtyper”

Bemærk, at først når du er zoomet nok ind, fremgår alle søer med en blå skravering.

I bjælken foroven kan du under ”værktøjer” klikke på ”Mål længde/areal” og finde ud af arealet på søerne i dit nærområde.

 • Lav et diagram over samtlige søer i et område du selv (eller din lærer) udpeger.
 • Sammenlign med diagrammet over fordelingen af alle danske søer efter areal.
 • Hvor stort er det samlede søareal i jeres område?
 • 1 ha = 10.000 m2 = 0,01 km2
 • Søer

Kilde: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/S2.pdf

 • Hvor mange procent af arealet, i det område du undersøger, er sø?
 • Sammenlign med fordelingen i hele Danmark

Danmarks-landareal

   Arealfordeling:

 

km2

%

Hele landet

42.933,0

100,0

Skov mm

3.454,3

8,05

Våde lysåbne

2.273,6

5,30

Tørre lysåbne

1.436,1

3,34

Parker mm

393,3

0,92

Vandløb

394,1

0,92

Søer

554,1

1,29

 • Sammenlign Danmarks arealfordeling med andre landes fordeling.

Fordeling af arealer fra Danmarks Statistik

Kilde: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29460

3. Menneskeskabt sø

Find en menneskabt sø i nærområdet - spørg på kommunen, hvis I ikke umiddelbart kan finde ud af det ved at spørge i lokalområdet.

Hvordan er den dannet, hvorfor, hvornår, hvilken type sø, navn…?

4. Hvilken søtype

Undersøg de faktorer, der bestemmer hvilken type sø man møder.

Læs først: ”Faktorer, der påvirker søers økologi”

 1. Kalkholdighed
  Kan undersøges ved at:
  1. Bestemme vandets pH.
  2. Finde hårdheden af vandet med sticks
  3. Titrere med syre
 2. Farvetal
  Brug øl-skalaen i afsnittet ”Faktorer, der påvirker søers økologi” til at bestemme søens farvetal.
 3. Vanddybde
  Undersøg søens vanddybde.
  1. Du kan undersøge det med en lodlinje, eller
  2. ved at spørge på kommunen, hvor dyb søen er.
 4. Salinitet
  1. Mål mængden af salt i vandet og/eller vandets ledningsevne.
  2. Saltholdigheden kan måles med et refraktometer https://www.youtube.com/watch?v=akptX6HD0tk
  3. eller en Mohr titrering. Se mere her:

https://www.skoven-i-skolen.dk/biologi/salinitet-i-rensedammen

I kan lave flere undersøgelser, og måske få hjælp til nogen af ovenstående undersøgelser ved at se denne hjemmeside: https://www.skoven-i-skolen.dk/biologi/unders%C3%B8g-en-s%C3%B8 eller denne: https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/ferskvand-unders%C3%B8g-livet-i-s%C3%B8-og-%C3%A5

 • Kan du afgøre hvilken type sø, du har med at gøre?

5. Lokale dyr og planter

Danmarks miljøportal leverer arealinformation i form af GIS-kortlag. Her kan du fx finde en sø eller et vandhul i dit lokalområde og downloade en liste over hvilke organismer, der tidligere er fundet her: https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution Der er en vejledning til brug af kortet i venstre side af hjemmesiden.

Du kan også anvende hjemmesiden: https://www.fugleognatur.dk/ for at se hvilke dyr og planter der lever i en sø nær dig. Klik ind på ”Lokaliteter” og find din region. Du behøver ikke at logge ind for at se hvilke dyr og planter der er fundet på forskellige lokaliteter nær dig.

Link-til-Fugle-og-Natur

 • Det er ikke alle søer, der er med i oversigten, men find en sø i nærheden af Jer, og se hvilke planter og dyr er fundet i og ved denne sø
 • Skriv en liste over organismerne og find også billeder af dem på hjemmesiden, så I nu kender de forskellige organismer.

6. Bestem planter og dyr

Når I har lavet opgave 5 og har en liste med dyr og planter I kender fra en sø nær jer.

 • Find så mange af de organismer fra listen, I kan.
 • Ved at bruge appen PlantApp for at bestemme planter.

Naturtjek-app

 • Ved at bruge en bestemmelsesdug eller flora.
 • Registrer nogle af de organismer I finder på app’en naturtjek à
 • Tegn en fødekæde for jeres egen sø?
 • Ud fra hvilke dyr, der lever i jeres sø, kan I  sige noget om søens miljøtilstand?

Brug fx nedenstående skema:

Forløb-om Bøllemosen

7. Springlag

Lav jeres egen model af lagdelingen i en sø:

I kan bruge lidt sovsekulør i det kolde (med isterninger) vand, for at lave brunt vand. Hæld først det iskolde brunlige vand ca. 1/3 op i et cylinderglas og hæld derefter forsigtigt varmt vand ovenpå det kolde farvede vand. Mærk hvordan glasset er varmt for oven og koldt for neden.

Lad glasset stå, og mærk på det hvert 10. minut.

Skriv jeres erfaringer med forsøget ned.

Diskuter, hvordan dette forsøg kan bruges som model for springlag?

Mergelgrave er små søer, der er opstået, hvor der har været gravet mergel. Det kan være livsfarligt at tage en svømmetur i en mergelgrav. Hvorfor det?

8. Hvad er en god sø?

Kom med argumenter fra:

 • Landmændene
 • Lystfiskerne
 • Campisterne
 • Børnehaverne
 • Skolerne
 • Motionisterne
 • Sejlerne
 • Turisterne
 • Naboerne
 • Biologerne
 • Politikerne
 • Fremtiden…

Diskuter argumenterne – hvilke enigheder og uenigheder kan der opstå. Hvilke dilemmaer kan der opstå? Hvorfor kan det være problematisk at sikre et godt vandmiljø i et moderne samfund? Hvad skal man være opmærksom på i fremtiden? Hvad synes du man bør gøre?

9. Andre aktiviteter:

Vælg hver en aktivitet fra listen på dette link: http://www.vandtjek.dk/vandhul , gennemfør den og fortæl om den til dine klassekammerater.