Øvelser om CO2 gør havet surt | VG3

Projecter »

Øvelser om CO2 gør havet surt

Øvelser og opgaver

1.a.

  1. Hent Excel arket der ligger her. Her er værdier for opløst uorganisk kulstof (Dissolved Inorganic Carbon, DIC) og pH i vandet på de enkelte dybder ved forskellige prøvetagningsstationer. Data i regnearket blev opsamlet af Galatheaforskerne i havet ud for Antarktis.
  2. Tegn for hver station en graf over henholdsvis DIC og pH som funktion af dybden. Saml dine grafer så du har én afbildning med pH grafer og én afbildning DIC grafer.
  3. Hvordan ændrer de to parametre sig med dybden? Er der en sammenhæng? Hvorfor?

1.b.
Netto reaktionen for CO2's reaktion med havvand kan skrives således:

CO2 + H2O + CO32- ↔ 2HCO3-

Forsuring af havet betyder at kalk opløses og der dannes CO32-:

CaCO3 → Ca2+ + CO32-

  1. Hvordan påvirker opløsningen af kalk den første ligevægt og dermed havets evne til at optage CO2?
  2. CO2 opløst i havet er i ligevægt med CO2 i atmosfæren. Hvordan påvirker opløsningen af kalk atmosfærens CO2 koncentration og vores klima?
  3. ”Feedback” betyder at et produkt af en reaktion hæmmer (negativ feedback) eller fremmer (positiv feedback) reaktionen. Øget CO2 i atmosfæren forsurer havet. Forsuringen fremmer opløsning af kalk. Er kalkopløsningen en del af et positivt eller negativt feedback system?

Øvelse
Tag et glas med vand, et sugerør og nogle pH indikator strips. Start med at måle pH i vandet og noter værdien. Blæs derefter med sugerøret ned i vandet i ca. 30 sek. og mål pH igen. Dette kan du gentage 3 gange og konstatere om pH falder eller stiger. Diskuter hvad vi mennesker udånder, og hvorfor dette giver en ændring i pH i vandet.

Du kan også udføre forsøget med brug af pH-indikatoren Brom-Thymol-Blåt (BTB). Tilsæt nogle dråber af indikatoren til vandet. Notér startfarven. Følg derefter vejledningen som beskrevet ovenfor.