Grønland i fremtiden | VG3

Projecter »

Grønland i fremtiden

Der bruges modeller til at forudsige klimaet i fremtiden.

Modelberegninger foretaget af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) frem til år 2080 viser generelle temperaturstigninger i Grønland på omkring 7-8°C. Denne stigning er betydeligt mere end den forventede stigning i det globale gennemsnit. Desuden forventes generelle stigninger i nedbøren i Grønland på 20-30%. Disse atmosfæriske ændringer vil medføre en kraftig afsmeltning af indlandsisen langs dens randområder, men vil måske også i indre højtliggende områder føre til en forøget snetilførsel.

Forøgede havvandstemperaturer og lang mindre udstrækning af det sæsonale havisdække i kystområderne vil føre til markante ændringer i økosystemer, og dermed have store konsekvenser for det grønlandske samfund der er meget afhængigt af fiskeri. I globalt perspektiv er den forudsagte kraftige stigning i smeltevandstilførsel til verdenshavet en trusselfaktor i den samlede beregning af det globalt stigende havniveau. Hele indlandsisen indeholder en ferskvandsmængde svarende til en global havniveaustigning på 7 m.