Øvelse 1. Miljøfarlige stoffer udgør en risiko for miljøet | VG3

Projecter »

Øvelse 1. Miljøfarlige stoffer udgør en risiko for miljøet

Når man vurderer om et stof findes i giftige koncentrationer, sammenligner man sin prøve med forskellige kvalitetskriterier. Der findes tre forskellige kvalitetskriterier: Baggrundsniveau, miljøbeskyttelsesniveau og fødevareniveau.

Baggrundsniveauet angiver den mængde stof, der er naturlig tilstede i organismen. Miljøbeskyttelsesniveau angiver den laveste koncentration, hvor stoffet virker som en gift og derved udgør en risiko for havets økosystemer. Fødevareniveauet angiver den laveste giftmængde, hvor muslingen eller fisken udgør en risiko for mennesker hvis den spises.

I tabellen er vist nogle værdier for baggrundsniveau, miljøbeskyttelsesniveau og fødevareniveau for blåmuslinger og fisk.

Indholdet af miljøgifte i organismer angives på to måder. Enten per kg Våd Vægt (VV) dvs. per kg våd muslinge eller fiske væv, eller per kg Tør Stof (TS) dvs. per kg tørret muslinge- eller fiske-væv. Forskelligt væv indeholder forskellige mængder af vand og dermed tørstof. Muslinger består af ca. 20% tørstof. Fiskemuskler indeholder normalt omkring 22.5% tørstof, mens fiskelever typisk indeholder mellem 20% og 30%.

Tabeltekst 1. Kvalitetskriterier for blåmuslinger og fisk. Baggrunds- og Miljøbeskyttelses-niveauerne er fra Oslo-Paris konventionens kriterier fra 1997 og fødevareniveauerne er fra EUs forordning 1881 af 2006.

Blåmuslinger

Stof Baggrundsniveau Miljøbeskyttelsesniveau Fødevareniveau
Hg 0,010 mg/kg VV - -
Cd 0,11 mg/kg VV - 1 mg/kg VV
Pb 0,19 mg/kg VV - 1.5 mg/kg VV
Sum 7 PCB 0.0017mg/kg VV 0.05 mg/kg VV -
PAH’er
Anthracen - 0.05 mg/kg TS -
Pyren - 10 mg/kg TS -
Benzo[a]pyren - 50 mg/kg TS 0,01 mg/kg VV
TBT 0 0.1 mg/kg TS -OBS: de 7 PCB’er der skal lægges sammen er PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180.

Fisk

Stof Baggrundsniveau Miljøbeskyttelsesniveau Fødevareniveau
Hg 0,007 mg/kg VV - 0,5 mg/kg VV


Øvelse 1.a – Tungmetaller og TBT i muslinger

  • Du skal nu sammenholde målinger af tungmetaller og TBT i muslinger fra de danske farvande med kvalitetskriterier for miljøet og mennesker (Miljøbeskyttelses- og fødevareniveau). Udvælg data fra en målestation i dit område af Danmark i databasen MADS: http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Miljoe-tilstand/3_vand/4_mads_ny/M_biota_st...
  • I det regneark du downloader ses søjlen ’Basis’. Her angives om enheden er baseret på våd vægt (Wet) eller tør vægt (Dry). Husk evt. at omregne fra TS til VV når du sammenligner med kvalitetskriterierne.
  • Er målingerne over eller under de fastsatte kvalitetskriterier?


Øvelse 1.b. – Kviksølv i fisk

  • Man måler kviksølv i både lever og muskel af fisk Brug nu fiskedata fra databasen MADS: http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Miljoe-tilstand/3_vand/4_mads_ny/M_biota_st...
  • Er koncentrationerne højest i muskler eller lever? Forklar hvorfor.
  • Må fiskene spises af mennesker? Gør det en forskel om det er muskel eller lever man spiser?
  • Er der forskel på hvor mange tungmetaller der er i dit lokalområde og Sydney havn, hvor Galathea-forskerne målte indholdet til: Hg = 0,16±0,08 mg/kg VV; Cd= 1,3±0,4 mg/kg VV; Pb =3,1±0,7 mg/kg VV?
  • Er forskellen reel, når man tager standardafvigelsen med i sine overvejelser? (Tallet efter ± er standard afvigelsen på gennemsnittet af 5 stationer for Hg og Cd, og 3 stationer for Pb).


Øvelse 1.c. – Udvikling i indhold af TBT og PCB hos muslinger

  • Brug blåmuslinge data fra databasen MADS i nærheden af hvor du bor: http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Miljoe-tilstand/3_vand/4_mads_ny/M_biota_st...
  • Sker der en udvikling over tid med koncentrationerne af TBT og PCB? Kan du vise, at fx forureningen med TBT og PCB er faldende efter forbuddet mod anvendelse i 1995 for TBT og 2003 for PCB? (TBT, blev først helt forbudt fra 2008.) Det er ikke alle stationer der tages prøver på hvert år, men se f.eks. på de muslingestationer i Vadehavet, Århus bugt og Roskilde Fjord hvor der er flest års overvågning.