Kemiske analyser af borekernen | VG3

Projecter »

Kemiske analyser af borekernen

Analyse ved X-ray fluorescence spectrometry (XRF).

Analyse ved X-ray fluorescence spectrometry (XRF)
De tre øvrige datasæt er resultater af en XRF (X-Ray Fluorescence) scanning af kernen. Ved denne teknik bombarderes kernen med røntgen stråler fra en røntgen-kilde, der bevæges ned over kernen. Dette bevirker, at elektroner i de enkelte atomers inderste orbital eksalteres og forlader orbitalen. Herved falder en elektron fra en ydre orbital ind i den inderste orbital og erstatter den manglende elektron.

Ved denne proces udsendes der energi, hvis bølgelængde er afhængig af det enkelte atom. Ved at måle bølgelængde og intensitet af den emmiterede energi fås et overblik over, hvor store mængder af de enkelte atomer, der forefindes i kernen. Metodens effektivitet afhænger blandt andet af sedimentoverfladens beskaffenhed, kernens vandindhold og porøsitet og af kornstørrelsesfordelingen. Den er derfor ikke kvantitativ, hvilket vil sige, at man ikke kan vide det præcise indhold af f.eks silicium i mg/g. Scanningen giver blot et billede af, hvor i kerner der er meget af hvert enkelt element, og hvor der er lidt, og enheden på grafen er derfor "counts" per sekund forstået på den måde, at et "count" svarer til, at en elektron er eksalteret.

Si counts per second
S counts per second
Ca counts per second

Glødetab
Glødetabet er det procentvise vægttab af sedimentet ved opvarmning til 550 grader i 2 timer, og afspejler indholdet af organisk sediment, der brændes af under opvarmningen.