Forsøg til måling af fisks iltoptagelse | VG3

Projecter »

4145
Projekt
Forsøg til måling af fisks iltoptagelse

Materialer og metoder:

fisk.jpg
God iltmåler med beholder, hvori fisken kan anbringes. For at få hurtige, gode resultater er det vigtigt, at beholderen er så lille som det er forsvarligt i forhold til fiskens størrelse.
Kontinuert dataoptagelse er hensigtsmæssigt, da de løbende resultater herved lettere kan behandles og analyseres.

Til dataopsamling kan anvendes LoggerPro eller PASCO.

Laves eksperimenter ved forskellige temperaturer, er det vigtigt at fiskene på forhånd er tilpasset de temperaturer, der arbejdes med.
Fiskens gællebevægelse aflæses pr. minut.

isfisk-fig6.jpg

Resultaterne fra et eksperiment:
På figuren ses resultatet fra et eksperiment.

Forsøgstiden er ca. 2 minutter, temperaturen er 140C. Iltindholdet i vandet falder jævnt, og programmet har indlagt en lineær tilpasning hertil.
Faldet i iltindholdet over en tidsperiode er således et mål for dyrenes respiration (iltforbrug).

Iltforbrug= ∆O2/∆t, enhed mg ilt/L/sek.
Den aflæses her som – 0,0043 ppm/sek.

Iltforbrugsraten kan nu beregnes:
MO2=3600*∆[O2]/∆t*V/BW,
hvor
MO2= iltforbruget i mg/g/time
∆[O2]/∆t = hældningskoefficienten mgO2/cm3/sek
V =testkammerets vandvolumen i cm3
BW = fiskens vægt i g

Dette giver, med resultatet fra eksperimentet fra figuren, hvor V= 180 cm3 og BW er 15 g, at fiskens iltoptagelse er 185 mg O2/g/time. Det kan der så regnes videre på, idet 1 mol O2/min ≈ 460 kJ/min.

Ved faldende iltindhold i vandet kan fisken kompensere på to måder. Den kan øge ventilationsraten (gællelågsbevægelserne), og den kan øge iltoptagelsen ved at øge blodgennemstrømningen i gællen. Gællelågsfrekvensen kan let aflæses på fisken i forsøgskammeret.

Temperaturen har også indflydelse på stofskiftet. Generelt siger man, at stofskiftets temperaturafhængighed kan beskrives som Q10=2. Det betyder, at hvis temperaturen øges 100C fordobles stofskiftets størrelse.
Ved eksperimenter ved forskellige temperaturer kan Q10 bestemmes:

Q10=M2/M1*10/(t2-t1),
hvor
M1 og M2= iltforbrug ved temperatur 1 og 2
t1 og t2 = laveste og højeste temperatur.

Til videre arbejde:

Fisk er vekselvarme, pattedyr er ensvarme. Hvilken betydning har dette for dyrenes stofskifte?
Hvorfor er temperaturen en betydende faktor for stofskiftets størrelse?
Hvilken betydning har det for stofskiftet at bevæge sig på land og i vand?
Hvilke forhold i gællernes bygning befordrer en effektiv iltoptagelse?

Beskriv og tegn forsøgsopstillingen i dit eksperiment.
Hvilke fejlkilder og usikkerheder er der i dit eksperiment?
Beregn iltoptagelse for fisken pr. minut og pr. gram fiskevægt, O2/min/g.

Hvilke forhold skal tages i betragtning, hvis der arbejdes ved forskellige temperaturer?
Hvilke forhold skal tages i betragtning, hvis der arbejdes med forskellige fisk og resultaterne skal sammenlignes?