Opgaver: Foraminiferernes evne til at fjerne kvælstof fra havet | VG3

Projecter »

Opgaver: Foraminiferernes evne til at fjerne kvælstof fra havet

Download Excel regnearket her

  • 1. Tegn ved hjælp af forsøgsresultaterne i Excel regnearket en graf, der viser sammenhængen mellem koncentrationen c af N2O og afstanden x til foraminiferen i røret.

Foraminiferens produktion af N2O kan beregnes ud fra den mængde N2O, der bevæger sig væk fra foraminiferen. Det kalder man fluxen af N2O.
Man beregner fluxen af N2O som ganget med diffusionskoefficienten for N2O, som er 1,58 x 10-5 cm2 s-1.

  • 2. Brug hældningen på grafen og beregn N2O fluxen.
    Angiv værdien i enheden μmol/cm2/s (omregn L til cm3).

Nu ved vi, hvor stor N2O produktionen er pr cm2 pr. sekund. Det kan man også kalde denitrifikationsraten.

Det er imidlertid mere interessant at vide, hvor stor denitrifikationsraten er for den enkelte foraminifer.
I glasset var der to foraminiferer og glasrørets radius er 0,025 cm

  • 3. Beregn en foraminifers denitrifikations rate.
  • 4. Beregn denitrifikationen pr. dyr pr. døgn. Angiv tallet i pmol (=10^12 mol) pr. døgn.

Forskerne målte på mange forskellige foraminifer-arter og fandt, at en foraminifer typisk oplagrer 100 pmol nitrat i cellen.

  • 5. Beregn ved hjælp af denitrifikationsraten, hvor længe foraminiferen kan ånde med sit oplagrede nitrat.
  • 6. Hvilke fordele og ulemper er der mon forbundet med evnen til at oplagre nitrat?

Forskere fandt, at der er omkring 3 millioner levende foraminiferer pr. m2.

  • 7. Hvor meget nitrat fjerner foraminifererne totalt fra 1 m2 havbund ved at omsætte nitraten til N2?
Baggrund

I det følgende kan du læse mere om, hvad der kendetegner det iltfattige hav ud for Perus kyst.

Iltfattige zoner

Iltfattige zoner i både Danmark og ved Chile. Lær her om forholdene de forskellige steder.

Foraminifere – skalbærende dyr

Foraminiferer er encellede organismer, der dominerer de organismer, der lever i en iltfri havbund.

Eukaryoter der ånder med nitrat

Det har længe været en gåde, hvordan foraminifererne klarer sig på havbunden, når der næsten ingen ilt er.

Foraminiferer og denitrifikation

Foraminiferer, der laver denitrifikation, bærer et lager af nitrat inde i deres celle.

Kvælstofkredsløbet

Alle levende organismer har brug for kvælstof, som indgår i vigtige cellebestanddele som proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA).

Kvælstoffets vej fra luft til land og vand

Den ene af de to største puljer af kvælstof på Jorden er bundet som ammonium i klipper og i havbunden.

Op i luften igen

Det er overraskende, at puljen af kvælstof i oceanerne er så lille (mindre end 0.01% af kvælstofpuljen i atmosfæren).

En ny proces i kvælstofkredsløbet

For mindre end 20 år siden beskrev forskerne også en helt ny proces inden for kvælstofkredsløbet.