Tilførsel af dybvand | VG3

Projecter »

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Denne proces kan virke modsat af de to ovenstående ('den biologiske pumpe' og 'temperatur-pumpen'), idet den til tider tilfører CO2 til overfladevandet i stedet for at fjerne CO2 fra overfladevandet. Dybvandet betegner den del af vandsøjlen, som befinder sig på dybder fra i middel 3.8 km og helt ned til 10 km.

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form (karbonat og bikarbonat). Når dybvandet blandes med overfladevandet, hvilket sker i frontzoner og langs de kontinentale vestkyster (f.eks. ved Sydafrika, Syd- og Nordamerika) ved upwelling, så daler trykket i vandmassen i takt med at dybvandet blandes op til overfladen. Derfor skifter karbonat og bikarbonat fase og bliver gennem kemiske reaktioner til CO2 på gasform.

Overfladevandet tilføres derfor CO2 nedefra. Denne proces kompliceres af, at der sammen med dybvandet også tilføres næringsstoffer, som giver føde til alger og dermed er med til at drive den biologiske pumpe, som jo virker som et dræn.

Processen varierer derfor både over tid og sted, men kan bruges som forklaring på det relativt store indhold af CO2 i overfladevandet på visse steder hvor en lav temperatur ellers ville give os en forventning om det modsatte.

Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.